Watervacatures
 • Afdelingshoofd Flood Risk Management (FRM)

  Je belangrijkste taken zijn: Leidinggeven aan ca. 30 hoogopgeleide professionals en bijdragen aan hun persoonlijke groei; Integraal managen van financiën, markt- en projectontwikkeling, onderzoek en innovatie van de afdeling; Voortouw in het uitwerken van de kennis- en marktambities;

    ·   Lees meer

 • Senior Ecologie-Waterkwaliteit

  Als senior voer je regie op de strategische kennisontwikkeling op het gebied van ecologie en waterkwaliteit, nodig voor de realisatie van het Waterbeheerplan. Dit betekent dat je met jouw kennis van het domein ecologie en waterkwaliteit een bijdrage levert aan het initiëren en beantwoorden van de meer complexe onderzoeksvraagstukken binnen het waterschap in de vorm van onderzoeksprojecten,

    ·   Lees meer

 • Specialist geo-ICT

  De unit ICT (circa 25 fte) is verantwoordelijk voor het optimaal inzetten van informatie- en communicatietechnologie, gericht op een efficiënte informatievoorziening. De unit is daarnaast verantwoordelijk voor het beheren en beschikbaar stellen van de leggers en beheerregisters van het waterschap. Je wordt specialist geo-ICT in het team geo-gegevensbeheer.

    ·   Lees meer

 • Beleidsmedewerker Discrepantie

  Als beleidsmedewerker discrepantie geef je invulling aan de bestuurlijke ambitie om de discrepantie op een zo laag mogelijk niveau te brengen en te houden. Dit betekent dat de kwaliteit van de metingen op de rwzi’s moet worden geborgd enerzijds, en dat middels samenwerking met de heffingsinstantie GBLT de volledigheid en juistheid van de heffing anderzijds moet worden gegarandeerd. Je bent trekker van de werkgroep discrepantie, waarin de afstemming met andere afdelingen plaatsvindt.

    ·   Lees meer

 • Hoofd Strategie

  In deze functie geef je leiding aan de afdeling Strategie (6 FTE), die gevraagd en ongevraagd adviseert over de bedrijfsstrategie en het daarop te enten beleid. Samen met het team Adviseurs Strategie initieer en coördineer je technische- en bedrijfseconomische studies over de korte- en (middel)lange termijnontwikkeling van o.a. waterbronnen en de technische infrastructuur (de afdeling is gedelegeerd asset owner).

    ·   Lees meer

 • Projectleider Kunstwerken

  Je bent inzetbaar als allround projectleider op de reguliere (investering)projecten. Hier zorg je voor de voorbereiding, aanbesteding, uitvoering en evaluatie van deze projecten, waarbij de nadruk ligt op de begeleiding van kunstwerk projecten, zoals het bouwen en renoveren van gemalen, sluizen, bruggen en stuwen. Verder kun je ook bij andere projecten worden ingezet, zoals projecten waarin waterkeringen, oeverconstructies en zuiveringstechnische werken worden aangelegd en gerealiseerd.

    ·   Lees meer

 • Projectmanager

  Als projectmanager geef je leiding aan complexe gebiedsprocessen en inrichtingsprojecten, waarbij veel interactie is met partijen buiten het waterschap zoals gemeenten, provincie, belangenorganisaties en direct belanghebbenden. Je regisseert onze integrale wateropgave in enkele deelgebieden van het waterschap en speelt flexibel in op ontwikkelingen en initiatieven vanuit de omgeving.

    ·   Lees meer

 • Senior Beleidsmaker

  In deze functie ontwikkel je beleid en geef je vorm aan innovaties. Je brengt in beeld wat de gewenste interne en externe koers is en vertaalt deze in een concreet en toepasbaar beleid. Je bent een verbinder die in staat is om een vertaalslag te maken tussen beleid en praktijk. Daarnaast treed je op als projectleider van innovatieve projecten en als procesbegeleider van beekdalontwikkelingsplannen en -visies.

    ·   Lees meer

 • Medewerker Civiele Techniek

  Als civiel- en bouwkundig vakspecialist houd je je bezig met het adviseren, voorbereiden en begeleiden van de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden en renovatieprojecten op jouw vakgebied. Het betreft hier onder andere objecten zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties, rioolgemalen, persleidingen, poldergemalen, bruggen, sluizen, duikers en stuwen. Daarnaast vervul je een belangrijke rol in nieuwbouwprojecten als onderhoudsadviseur op je vakgebied.

    ·   Lees meer

 • Vakspecialist Elektrotechniek

  Als elektrotechnisch vakspecialist houd je je bezig met het adviseren, voorbereiden en begeleiden van de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden en renovatieprojecten op jouw vakgebied. Het betreft hier onder andere objecten zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties, rioolgemalen, persleidingen, poldergemalen, bruggen, sluizen, duikers en stuwen. Daarnaast vervul je een belangrijke rol in nieuwbouwprojecten als onderhoudsadviseur op je vakgebied.

    ·   Lees meer